Podmínky používání a ochrana osobních údajů

 

Vítáme vás na internetových stránkách www.hstcebora.cz (dále jen "Stránky"), které provozuje společnost HST TECHNOLOGIC s.r.o. se sídlem Vrchlabí, Zámecká 221, PSČ 54301, IČ: 64 257 339 zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8567. Na této stránce se můžete seznámit s podmínkami provozu těchto Stránek, jejich používáním, právy a povinnostmi Vlastníka a návštěvníkům.

 

Podmínky používání

 • Služby poskytované těmito Stránkami jsou veřejně přístupné. Používání Stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami. Návštěvník Stránek vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami jejich používáním.
 • Bez souhlasu Vlastníka není dovoleno používat tyto Stránky jinak než pro vlastní potřebu. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Vlastníka.
 • Návštěvník se zavazuje, že při používání těchto stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami.
 • Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k částečné či úplné nefunkčnosti Stránek. Dále může dojít také ke změně či zrušení poskytovaného obsahu nebo služeb. Uvedené skutečnosti nezakládají návštěvníkovi Stránek nárok na náhradu škody.
 • Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové servery a stránky třetích stran. V těchto případech Vlastník neodpovídá za jejich obsah ani funkčnost.

 

 

Dodavatel internetových stránek

 

Web & Media a.s

Václavské nám 832/19

110 00 Praha 1 - Nové Město

https://www.web-media.cz/

 

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu dodavatele stránek .

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Společnost HST TechnoLogic s.r.o., se sídlem Zámecká 221, 543 01 Vrchlabí, IČ: 64257339, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8567, je správcem (dále jen „Správce“) osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)

 

1. Účel zpracování osobních údajů

 

V rámci zajišťování svých činností provádí Správce zpracování osobních údajů zejména pro tyto účely:

 

 • plnění zákonných povinností ze strany správce
 • plnění smlouvy
 • jednání o smluvním vztahu
 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
 • archivace vedená na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 

2. Zdroje získání osobních údajů

 

 • přímo od subjektů údajů (osobně, e-maily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • obchodní partneři
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 

3. Právní základ zpracování

 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 GDPR některý z následujících důvodů:

 

 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, vztahující se na správce.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • Souhlas udělený subjektem osobních údajů pro zpracování osobních údajů pro konkrétní účel.
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
 • Zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

 

4. Doba zpracování

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 

5. Kategorie příjemců, místa zpracování a způsob zpracování

 

Zpracování osobních údajů probíhá v sídle Správce a v souladu s nařízením GDPR. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Společnost HST TechnoLogic s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 

 • poskytovatel informačního systému Pohoda
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
 • auditorská společnost, které je Správce povinen zpřístupnit veškeré údaje potřebné k řádnému provedení kontroly účetnictví společnosti

 

6. Práva subjektů osobních údajů

 

Subjekty osobních údajů mají následující práva:

 

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku proti účelu zpracování osobních údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování

 

Subjekt osobních údajů může u správce vymáhat svá práva a Správce je povinen žádost bez zbytečného odkladu zpracovat. Subjekt osobních údajů možnost se obrátit přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

 

7. Kontaktní místo pro oblast ochrany osobních údajů

 

HST TechnoLogic s.r.o., se sídlem Zámecká 221, 543 01 Vrchlabí

 

e-mail: 

 

Subjekty údajů se mohou obracet na výše uvedenou kontaktní osobu ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle bodu č. 6 této směrnice. Kontaktní osoba je při plnění svých úkolů povinna zachovávat mlčenlivost a dbát na důvěrnost informací, které ji budou zpřístupněny.