Obchodní podmínky

  

Vážení zákazníci, velice si vážíme Vašeho zájmu o naše produkty. Pro maximální spokojenost s našimi výrobky a službami, se, prosím, seznamte s následujícími informacemi.

 

1. Obchodní a dodací podmínky

 

Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti HST Technologic, s.r.o Zámecká 221, 543 01, Vrchlabí, IČ: 64257339, DIČ: CZ64257339, tel. 499 421 162, www.hstcebora.cz

 

Je-li smluvní stranou (kupujícím) spotřebitel, řídí se obchodní podmínky občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je - li smluvní stranou (kupujícím) podnikatel, řídí se obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními a dodacími podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

1.1 Všeobecné podmínky

 

Společnost HST Technologic, s.r.o (jako prodávající) nabízí prostřednictvím internetu v e-shopu na stránkách www.hstcreative.cz (dále jen e-shop) zboží určené k prodeji prostřednictvím tohoto e-shopu a za podmínek uvedených v obchodních a dodacích podmínkách v tomto e-shopu.

 

Kupující učiněním objednávky v tomto e-shopu akceptuje obchodní a dodací podmínky pro dodávky zboží nabízené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito Obchodními a dodacími podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy HST Technologic, s.r.o) jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. jsou její nedílnou součástí.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka. Zboží je zasíláno na území České republiky i mimo území České republiky.

 

1.2 Předmět smlouvy

 

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží).

 

1.3 Místo plnění

 

Místem plnění je sklad prodávajícího.

 

1.4 Objednání zboží, uzavření smlouvy

 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. V případě, kdy prodávající k uzavření kupní smlouvy nevyžaduje formální potvrzení objednávky kupujícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém případě (zejména při vyšší celkové hodnotě objednávky nebo nestandardní kombinaci sortimentu a počtu objednaných kusů zboží) vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky kupujícím, případně může platnost smlouvy a její plnění vázat požadavkem na zálohovou platbu za objednané zboží.

Prodávající je také případně oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky prostřednictvím elektronické pošty, SMS zprávy, telefonicky nebo poštou. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

1.5 Cena a placení

 

Nabídkové ceny uvedené na stránkách e-shopu provozovaných prodávajícím jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen.

 

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve uhrazením v hotovosti dopravci při dodání zboží na dobírku, při převodu na bankovní účet prodávajícího či při zaplacení platební kartou ve prospěch prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Podle velikosti objednávky se k ceně zboží připočítávají přepravní náklady.

 

1.6 Dodací lhůta a doručení zboží

 

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení/autorizace závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

Zboží je standardně expedováno (předáno veřejnému dopravci) dle dodacího termínu uvedeného u příslušného produktu. Je - li zboží skladem, odesíláme standardně do 5 pracovních dní.

V případě, že objednané zboží nebude možné dodat přepravci do termínu dodání uvedeného u příslušného produktu, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání. 

V případě, že z objednaného zboží je skladem k dispozici pouze část objednaného sortimentu a je-li to praktické, je možné dodávku zákazníkovi rozdělit na více částí s různou dobou expedice. Takovéto rozdělení dodávky nemá vliv na výši přepravních nákladů přeúčtovaných zákazníkovi. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

 

1.7 Odstoupení od kupní smlouvy

 

1.7.1 Odstoupení ze strany kupujícího

 

V případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu dodavatele kupující v souladu s občanským zákonem a zákonem na ochranu spotřebitele právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží. Toto právo platí pro kupní smlouvy uzavřené se spotřebiteli ne pro kupní smlouvy uzavřené s podnikateli.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit za splnění těchto podmínek:

  • Písemné sdělení dodavateli s uvedením jména a adresy zákazníka, datem nákupu a číslem objednávky. Dále spotřebitel uvede bankovní spojení pro vrácení kupní ceny.
  • Společně s písemným sdělením o odstoupení zašle na své náklady zpět zakoupené nepoškozené a nepoužité zboží.
  • U zboží musí být přiložen originální doklad o koupi (faktura).

 

V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek nemusí prodávající odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptovat a zboží může vrátit na náklady kupujícího zpět.

 

1.7.2 Odstoupení ze strany prodávajícího

 

Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit e-mailovým sdělením zaslaným na e-mail uvedený kupujícím:

  • do tří dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • v případě, že odběratel vůči dodavateli neuhrazené závazky po splatnosti z předcházejících obchodních vztahu

 

2. Dopravní podmínky

 

Dopravu zboží ke kupujícímu zajišťujeme  prostřednictvím přepravní společnosti DPD, s.r.o (www.dpd.cz) nebo prostřednictvím přepravní společnosti DHL (www.dhl.cz). Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít (to znamená především zkontrolovat - především počet a váhu balíků, neporušenost obalu) a v případě zjištění jakýchkoliv závad musí tuto skutečnost oznámit dopravci, zásilku nepřebírat a vrátit ji prostřednictvím dopravce prodávajícímu. O této skutečnosti odběratel informuje souběžně i dodavatele.

Faktura a daňový doklad jsou přiloženy v balíku.

Při odběru zboží do 50 Kg hmotnosti se k ceně objednaného zboží připočítá balné a dopravné při volbě přepravce DPD, DHL 179 Kč. Při odběru zboží nad 50 Kg se k ceně objednaného zboží připočítá balné (umístění na paletě) a dopravné při volbě přepravce DPD, DHL 799 na území České republiky, mimo území České republiky pak 769 při odběru zboží do 50 Kg hmotnosti a 3 999 při odběru zboží nad 50 Kg hmotnosti včetně balného.

 

Při zaslání objednaného zboží na dobírku je účtován poplatek 30 Kč.

 

3. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních a dodacích podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. přepravních nákladů), nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.